Download citation

Analysis of a semi-Lagrangian method for the spherically symmetric Vlasov-Einstein system

ESAIM: M2AN, 44 3 (2010) 573-595
DOI: https://doi.org/10.1051/m2an/2010012