Download citation

Interpolation error estimates for harmonic coordinates on polytopes

ESAIM: M2AN, 50 3 (2016) 651-676
DOI: https://doi.org/10.1051/m2an/2015096