Download citation

Minimax optimal control problems. Numerical analysis of the finite horizon case

ESAIM: M2AN, 33 1 (1999) 23-54
DOI: https://doi.org/10.1051/m2an:1999103